แผนประกัน COVID-19


คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

ความคุ้มครองแบบเงินก้อนเมื่อตรวจพบเชื้อไวรัส

โปรดอ่านเงื่อนไข และรายละเอียดก่อนการขอสมัครเอาประกันถัย

ความคุ้มครอง วิริยะ เอเชีย
การตรวจพบเชื้อ - 50,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน 30,000 -
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* 300,000 500,000
เงินชดเชยกรณีนอน รพ 500 (14วัน) 1,000 (50วัน)
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 -
เบี้ยประกันภัย 439 500
 

เงื่อนไขวิริยะประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศภายใน 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
2. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วย    ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงการะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
4. แผนประกันโควิด โปรเทค (Covid Protect) สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่น ต่อ 1 กรมธรรม
5. กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม    โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

 

เงื่อนไขเอเชียประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่ามาก่อนทำประกันกัย
2. ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ    ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษา    ให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์
4. การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
5. ผู้เอาประกันที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข    สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

 

 height=

COVID-19 คืออะไร

เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์

 

 height=

หน้ากากอนามัยควรใส่หรือไม่

หลายคนเริ่มมีข้อสงสัยว่าหน้ากากอนามัยกับหน้ากากผ้าสามารถใส่ได้หรือไม่และป้องกันได้ไหม

 

เมื่อพบผู้ป่วย COVID-19

สิ่งที่ควรทำเมื่อพบเจอกลุ่มเสี่ยง โทรเลย สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

ล้างมือถูกวิธีป้องกัน COVID-19

แพทย์เผย..การล้างมือเป็นการป้องกันได้ดีที่สุด สำหรับตอนนี้

สถานพยาบาล ค่าบริการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3,000-6,000 บาท
โรงพยาบาลราชวิถี 3,000-6,000 บาท
โรงพยาบาลรามาธิบดี 5,000 บาท
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 5,000 บาท
โรงพยาบาลพญาไท2 6,500 บาท
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 7,000  บาท
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 9,900 บาท
โรงพยาบาลเปาโล ทุกสาขา 5,000-13,000 บาท
 
สถานพยา

 

ขั้นตอนการของเคลมประกันภัย

1. กรอกข้อมูลในเอกสารใบแจ้งเคลมของบริษัทประกันให้ครบถ้วน Claim Form 
2. ใบรับรองแพทย์ และผลแล็ปที่ยืนยันถึงการติดเชื้อตัวจริง (กรณีทำประกันไว้หลายบริษัทเอกสารสามารถใช้เป็นสำเนาได้ ลูกค้าต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินผลประโยชน์

บริษัทประกันภัย ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร เอกสาร
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 492, 494 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ดาวน์โหลด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ไม่ใช้
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 30 ถนน พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ดาวน์โหลด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ดาวน์โหลด

เรื่องการขอแก้ไขข้อมูลภายในกรมธรรม์