นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สิ่งที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัท(“ANC BROKER”)เก็บรวบรวมจากท่าน (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน เช่น ในฐานะผู้เอาประกัน ผู้เรียกร้องสิทธิ หรือผู้มุ่งหวังโดยข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมอาจมีข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลระบุตัวบุคคล ชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สถานภาพการสมรส และอาชีพ
 2. ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมลล์ ชื่อ Facebook ID และID Line
 3. ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต / เดบิต ประวัติเครดิต และรายละเอียดอื่น ๆ
 4. ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลระบุตัวยานพาหนะ ประวัติการขับขี่ กรมธรรมม์ประกันภัยอื่น ๆที่ท่านมีอยู่ และวัตถุประสงค์ของการใช้ยานพาหนะ

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรวบรวมและจัดเก็บเมื่อ

 1. ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
 2. ท่านเปิดเผยต่อบริษัท
 3. บุคคลใด ๆ (ซึ่งรวมถึง คู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน บุคคลที่มีชื่อร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันกับท่าน และบุคคลอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการสมัคร การเรียกร้องสิทธิ และการชดเชย) เปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ
ในกรณีของ 3. เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เปิดเผยข้อมูล (“เจ้าของข้อมูล”) ได้ถูกเปิดเผยมายังบริษัท มีให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ที่จะต้องขอความยินยอมและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขา รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการใช้และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อจัดให้มีการบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ท่าน
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัท และพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือกำลังจะมาใหม่ของบริษัท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่น กิจกรรมและโฆษณา
 4. สำหรับการบริหารเว็บไซต์และการดำเนินธุรกิจ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

 1. บริษัทใช้ทั้งเทคโนโลยีการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสและกระบวนการแปลงข้อมูลกลายเป็นโทเค็น เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของท่านที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่นหมายเลขบัตรเครดิต
 2. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะพนักงานของบริษัทที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น
 3. ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการอัพเดทเทคโนโลยีเป็นประจำ
 4. ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไปแล้ว

การเข้าถึงบุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์ต่อบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก บริษัทในกลุ่มของบริษัท บริษัทประกันภัยและผู้ให้บริการภายนอก โดยปราศจากความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

 1. หากกฎหมายที่บังคับใช้ใดบังคับไว้
 2. หากมีความจำเป็นเพื่อการป้องกันเหตุฉุกเฉิน หรือการปกป้องผู้อื่นจากอันตราย
 3. เพื่อทำการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานที่ซ่อมยานพาหนะ ธุรกิจรถเช่า ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ผู้สอบบัญชี นักกฎหมาย และผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ บริษัทจะกำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวทราบถึงลักษณะที่เป็นความลับและหน้าที่ของพวกเขาในการจำกัดการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์เพื่อที่จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวของท่าน โดยคุกกี้เหล่านี้จะทำให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของท่านได้ และรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน บริษัทไม่ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัทในขณะนี้ แต่บริษัทอาจใช้เครื่องมืออื่น ๆ จากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Google Analytics ที่ช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงการใช้เว็บไซต์ของบริษัทโดยท่าน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

สิทธิของคุณ

โดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัท การรับบริการของบริษัท และ/หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทได้รับ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอน คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับบริษัท ที่จะเก็บรักษา ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกของเราทำเช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 2. สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือไม่ และในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกำลังถูกประมวลผล และ/หรือเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลดังกล่าว
 3. สิทธิในการแก้ไข ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นที่ล่าสุด คุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ และความล้าสมัยของข้อมูล
 4. สิทธิในการส่งต่อข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านกำลังถูกประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ
 5. สิทธิในการจำกัดการประมวลผลหรือล้างข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทระงับ หรือจำกัดการใช้งาน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถาวร การเพิกถอนความยินยอมของท่าน การจำกัด การระงับ หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการจัดให้มีการบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การเชื่อมโยงภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน ในการที่มีลิงค์ดังกล่าวบริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์อื่นๆจะจัดให้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาตรฐานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้นบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบ “วันที่อัพเดต” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทผ่านทาง [email protected]