วิริยะอุ่นใจรักษ์และเปี่ยมใจรักษ์


✔  ผลประโยชน์เหมาจ่ายต่อปี สูงสุด 800,000 บาท 

✔  ไม่ต้องสำรองจ่ายร.พ.ในเครือ*

✔  ค่าห้องสูงกว่าแบบประกันอื่นๆ ✔  ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
✔  พิเศษกับส่วนลดประวัติดี ✔  ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
✔  มีความคุ้มครอง OPD และอุบัติเหตุ ✔  ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

 

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) อุ่นใจรักษ์ เปี่ยมใจรักษ์
ได้เฉพาะเครือ BDMS ได้ทุก ร.พ.
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 800,000 770,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาลต่อวัน  
-ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365วัน) 6,500 4,500
-ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 13,000 9,000
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป  
-ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง
-ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000

-ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD)เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม.
หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน

จ่ายตามจริง
-ค่าบริการรถพยาบาล 8,000 2,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์  
-ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์
หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์
จ่ายตามจริง
-ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
-ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2)  
-การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงหรือ
ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ.2 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย
ร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000
 

เบี้ยประกันความคุ้มครอง

อายุ อุ่นใจรักษ์ เปี่ยมใจรักษ์
เด็ก    6 - 10 ปี 20,208 19,812
11 - 15 ปี 12,130 11,904
ผู้ปกครอง  31 - 35 ปี 16,032 15,732
36 - 40 ปี 16,680 16,356

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 •  เด็กอายุ 15 วัน –15 ปี จะต้องทำประกันร่วมกับผู้ปกครอง (พ่อ และ/หรือ แม่) โดยเด็กจะไม่สามารถซื้อประกันคนเดียว หรือร่วมกับบุคคลอื่นที่มิใช่พ่อหรือแม่
 • เด็กอายุ 15 วัน – 15 ปี ต้องซื้อแผนเทียบเท่ากับผู้ปกครอง (พ่อ และ/หรือ แม่) หรือต่ำกว่าผู้ปกครอง และ หากเด็กซื้อ OPD ผู้ปกครองต้องซื้อ OPD ที่วงเงินเท่ากับหรือสูงกว่าเด็
 • อายุ 16 ปี สามารถสมัครคนเดียวได้ กรณีผู้เอาประกันที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะต้องมีลายเซ็น พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ลงนามในใบคำขอแทนผู้เอาประกัน กรณีผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ปกครองเซ็นให้ จะต้องมีใบเซ็นมอบอำนาจ / ผู้แทนโดยชอบธรรมจาก พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง แนบด้วยทุกครั้ง เว้นแต่ผู้เยาว์นั้นมีการแต่งงานตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
 • เงื่อนไขใหม่นี้เริ่มมีผลบังคับ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย
  มีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชินด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก,
  การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด,เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิยได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ

-แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
-เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
-เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้น
 ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธฦรรม์ประกันภัย
-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง 

 

สนใจข้อเสนอนี้