ทำไมต้องทำ"ประกันโดรน"


ทำไมต้องมี ประกันโดรน?

สำหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินเสียหาย ต่อบุคคลที่ 3 ในอัตราเริ่มต้น  เพียง 1,800 บาท/ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ใช้ได้กับโดรนทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ

 

ประกันโดรน

ความคุ้มครอง

1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือการบาดเจ็บ จากบุคคลภายนอก/คน ข้อ 1.และ 2.  1,000,000 1,000,000
2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/คน รวมกันไม่เกิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000
3.การประกันตัวผู้บังคับ/ครั้ง 100,000 100,000 500,000
4.อุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก/ครั้ง - - -
เบี้ยประกันภัย 1,800 ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม

วิธีการการสมัครประกันโดรน 

เอกสารในการสมัคร

 • บัตรประชาชนผู้บังคับโดรน 
 • หลักฐานการชำระเงิน 
 • แจ้งที่อยู่จัดส่งกรมธรรม์
 • รูปถ่ายโดรน เห็น Serial number ชัดเจน

เพียงเท่านี้! ท่านก็สามารถสมัครประกันโดรนได้แล้ว ^^"

               ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้โดรนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์หรือใช้งานส่วนตัว "ประกันภัยโดรน" จึงมีบทบาทสำคัญที่ช่วยบรรเทาค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งตัวโดรนรวมถึงผู้ใช้งาน และกฎหมายการใช้โดรนในไทยบังคับให้ผู้ใช้งานโดรนทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ เพื่อเป็นการจัดระเบียบใช้งานโดรนขึ้นมา

ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกฎหมายโดรนในไทย ที่เจ้าของโดรนต้องรู้กันเถอะ!!!

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558  ซึ่งลงประกาศตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อากาศยานในประกาศนี้แบ่งเป็นสองประเภทตามวัตถุประสงค์คือ

 • ประเภท 1 ใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา โดยที่ขนาดของโดรนต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม และกำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล ซึ่งอากาศยานในข้อนี้ กระทรวงคมนาคมอนุญาตให้ทำการบินได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ประเภท 2 ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามประเภท 1 คือรายงานข่าว รายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ วิจัยและพัฒนาอากาศยาน หรือเพื่อการอื่น ๆ และกำหนดขนาดไม่เกิน 25 กิโลกรัม

หากผู้ใดทำกระทำความผิดต่อกฎอย่างใดอย่างหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หนังสือการขึ้นทะเบียนมีอายุ 2 ปีตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

สำหรับการขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรนนั้น

1.โดรนประเภทไหนต้องไปขึ้นทะเบียนบ้าง?

 • โดรนติดกล้องต้องลงทะเบียนทุกกรณี
 • โดรนที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องลงทะเบียนทุกกรณี
 • โดรนที่น้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สรุปง่ายๆ คือน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่ติดตั้งกล้อง ใช้สำหรับงานอดิเรก ไม่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ถ้าติดตั้งกล้องต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี หรือหากไม่มีกล้องแต่มีน้ำหนักระหว่าง 2 – 25 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียน ส่วนกรณีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

2. ต้องขึ้นทะเบียนกี่ที่ ? ไปที่ไหนบ้าง?

การขึ้นทะเบียนโดรนจะต้องไปขึ้น 2 ที่ ทั้งที่ กสทช. และ กรมการบินพลเรือน มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ขึ้นทะเบียนกับ กสทช.

 • ถ้าเป็นรถก็เปรียบเสมือนการทำทะเบียนว่าเรามีโดรนอยู่ในครอบครอง
 • สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงาน กสทช. และสถานีตำรวจทั่วประเทศ

2.2 ขึ้นทะเบียนกับกรมการบินพลเรือน

 • ถ้าเป็นรถก็เปรียบเสมือนการทำใบขับขี่โดรน
 • สามารถยื่นแบบได้ที่สำนักงานของกรมการบินพลเรือน หรือยื่นผ่านทางอีเมลได้ (ตามรายละเอียดด้านบน)

สรุป ต้องไปขึ้นทะเบียนทั้ง 2 ที่  ขึ้นทะเบียนกับ กสทช. อย่างเดียว ในทางกฏหมายยังไม่สามารถนำโดรนขึ้นบินได้ ต้องไปขึ้นทะเบียนหรือทำใบขับขี่โดรนที่กรมการบินพลเรือนด้วย

3. หลักฐานการขึ้นทะเบียนโดรนมีอะไรบ้าง ?

3.1 เอกสาร หลักฐานการขึ้นทะเบียนกับ กสทช.

 1. คำขอขึ้นทะเบียน เครื่องวิทยุคมนาคม

 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ภาพถ่ายตัวลำของโดรน (ปริ้นท์ใส่กระดาษมา)

3.2 เอกสาร หลักฐานการขึ้นทะเบียนกับกรมการบินพลเรือน

 1.  คำขอขึ้นทะเบียน ผู้บังคับหรือปล่อย Drone

 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบกรมธรรม์ของประกันภัยอุบัติเหตุของโดรน
 • ลงทะเบียน ได้ที่ สํานักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพฯ สํานักงาน กสทช. ภาค - สํานักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศ หรืิอ สถานีตํารวจทั่วประเทศ

4. ขึ้นทะเบียนโดรนมีค่าใช้จ่ายไหม ?

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนโดรนทั้ง 2 หน่วยงานนั้นไม่มีครับ แต่ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ตรงที่การลงทะเบียนกับกรมการบินพลเรือนจะต้องมีประกันภัยอุบัติเหตุของโดรนด้วย เหมือนการทำประกันรถยนต์ ซึ่งการที่จะได้กรมธรรม์มานั้นแน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทประกัน ซึ่งจากข้อมูลที่ผมมี(ยังไม่ยืนยัน)คร่าวๆ เบี้ยประกันโดรนจะเริ่มต้นที่ ปีละ 3,000 บาท

ขอบคุณ ข้อมูลจาก สำนักงานการบนพลเรือนแห่งประเทศไทย 

สนใจข้อเสนอนี้