ประกันภัยโรคมะเร็ง


การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยบริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อน(เต็มทุนประกัน)ทันทีที่ตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก เงินจำนวนนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปใช้เพื่อ

  • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  • เป็นเงินชดเชยรายได้ขณะเจ็บป่วย หรือพักฟื้น
  • เป็นค่ารักษาโรคโดยไม่จำกัดวิธีการรักษา เช่น ธรรมชาติบำบัด ชีวจิต ฯลฯ
  • เป็นทุนสำรองสำหรับครอบครัวในกรณีที่เสียชีวิต

  บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกัน ในกรณีต่อไปนี้

  1. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรง
  2. ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก เป็นที่มาของไวรัส HIV
  3. โรคมะเร็ง ก่อนการทำประกันภัย
  4. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
    (เฉพาะกรมธรรม์ปีแรก)

อัตราเบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง (สินมั่นคงประกันภัย)
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
โรคมะเร็งทุกชนิด/ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง) 500,000 1,000,000
โรคมะเร็งผิวหนัง 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 1 - 39 ปี 2,480 4,958
อายุ 40 - 44 ปี 3,940 7,880
อายุ 45 - 49 ปี 6,164 12,327
อายุ 50 - 54 ปี 7,303 14,605
อายุ 55 - 59 ปี 8,855 17,709
อายุ 60 - 64 ปี 11,960 23,919

หมายเหตุ : อัตราเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 ปี - 59 ปี 

2.เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ

3.ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนนึงพิการ และไม่มีโรคประจำตัว และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

4.ระยะเวลารอคอย (หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก) สำหรับการปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน 

 

สนใจข้อเสนอนี้
ANC Hotline Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องยูเค

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องไอริน

ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ