ประกันภัยสุขภาพเด็ก "ลูกรัก สุดคุ้ม"


ความคุ้มครอง HS HS plus
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (ไม่เกิน 90 วัน) 4,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU 
(ไม่เกิน 21 วัน)
7,000
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 25,000 ส่วนเกิน
ประกันจ่าย
90 %
ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 65,000
ค่าห้องผ่าตัด 6,500
ค่าวางยาสลบ 6,500
ค่าวินิจฉัยโรค 3,500
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
จากอุบัติเหตุ
5,000
ค่าปรึกษาแพทย์ ในโรงพยาบาล (ไม่เกิน 90 วัน) 800
ประกันชีวิต (Life) 500,000
เงินชดเชยเป็นรายวัน (HB)*  1,000
รวมผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 367,700 150,000

 

เบี้ยประกัน หญิง ชาย
2 ปี 22,780 26,145
3 ปี 22,845 26,245
4 ปี 22,920 26,350
5 ปี 22,995 26,455

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยขึ้นกับ อายุ เพศ และจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. HS คือความคุ้มครองหลัก / HS Plus คือ โปรแกรมช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณี มีส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล (ข้อ 3-9) เช่น ส่วนเกิน 5,000 บาท ท่านจ่ายเพียง 500 บาท)
3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
4. รับประกันภัยโดย บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 

สนใจข้อเสนอนี้