"สงกรานต์ สบายใจ" ประกันภัย 399


ความคุ้มครอง
ความรับผิด
  ต่อคน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 10,000,000
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน - 1,000,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000

7 ที่นั่ง

- ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกัน 100,000 7 ที่นั่ง
- การประกันตัวผู้ขับขี่ - 300,000
ความคุ้มครองต่อรถที่เอาประกันภัย
- ความเสียหาต่อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 -
ประเภทเบี้ยประกัน
รถเก๋งส่วนบุคคลไม่เกิน 2,000 CC

399 บาท

รถเก๋งส่วนบุคคลเกิน 2,000 CC
รถกระบะปิคอัพ
เงื่อนไขการรับประกันภัย และความคุ้มครอง
  • สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน
  • เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ)
  • ไม่รับประกันรถยนต์ทีใช้รับจ้าง รถที่ใช้ในการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
  • ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงจากสภาพเดิม 
  • คุ้มครองความเสียหาต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
  • หลักฐานการซื้อขายสำหรับรถที่อายุไม่เกินปี (ป้ายแดง)
  • สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

 

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ