ประกันภัยรถแท็กซี่


เบี้ยประกันรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

-ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน)

-ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง)

-ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง)

 

300,000

10,000,000

600,000

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

-ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง)

-รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)

-

-

-

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

-อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)

-การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง)

 

50,000

50,000

300,000

จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

5

TAXI บุคคล(เขียว-เหลือง)

เบี้ยประกัน+พ.ร.บ.

ไม่เกิน 2,000 C.C

 8,500 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

-สำหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ TAXI : บุคคล เท่านั้น

-เบี้ยประกันภัยข้างต้นบริษัทฯได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว

-ไม่จำกัดอายุรถยนต์,ไม่ตรวจสภาพรถก่อนการทำประกันภัย

-เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์

-สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย

-สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

เบี้ยประกันรถแท็กซี่สหกรณ์ (บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 (ซ่อมอู่มาตรฐานสูงในเครือบริษัทฯ)

เงื่อนไขและความคุ้มครอง  รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ ใช้รับจ้างสาธารณะ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย / คน

   ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / ครั้ง

2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / ครั้ง

 

300,000

10,000,000

400,000

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1.ร.ย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ / คน

    ผู้โดยสาร / คน

2.ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล/คน

3.ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง

    คุ้มครองผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร

 

50,000

50,000

50,000

200,000

(ตามแนบ)

อัตราเบี้ยประกันภัย+พ.ร.บ.

5 ที่นั่ง

9,100 บาท

หมายเหตุ

1. พิจารณารับรถแท็กซี่ส่วนบุคคลหรือผู้เช่าที่กำลังที่จะเป็นผู้ครอบครองในอนาคต

    1.1 กรณีผู้เช่าต้องแนบเอกสารสมสุดคู่มือการจดทะเบียน ซึ่งระบุรายละเอียด

          -ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ชื่อไฟแนนซ์ (ผู้ให้เช่าซื้อ)

          -ผู้ครอบครองรถ ชื่อเจ้าของรถ (ผู้เช่าซื้อ)

          -ชื่อผู้ให้เข้าร่วมเดินรถ(ชื่อนิติบุคคล หรือ สหกรณ์)

2. พิจารณารับอายุรถไม่เกิน 12 ปี เงื่อนไขดังนี้

          2.1 จดทะเบียน ก่อน วันที่ 26/12/2548 อายุการใช้งานได้ไม่เกิน 12 ปี

          2.2 จดทะเบีย ตั้งแต่ วันทีี่ 26/12/2548 เป็นต้นไป อายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี

3. การแจ้งประกัน “แนบสำเนาทะเบียนรถยนต์ และหน้าบันทึกของเจ้าหน้าที่ ที่มีระบุอายุการใช้งานรถไว้แล้ว”

4. อัตราเบี้ยดังกล่าวต้องขายควบประกันภัยรถยนต์ภาพบังคับ (พ.ร.บ.)

5. อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นบริษัทฯได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว

6. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561  

 

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ