ประกันภัยมะเร็ง ธนชาต


         จ่ายชดเชยทันทีเต็มทุนประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็งผิวหนังประเภท Melanoma (มะเร็งไฝดำ) เมื่อแสดงหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน การเป็นโรคมะเร็งครั้งแรกไม่ว่าชนิดใด ระยะใดก็ตาม 
 

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
- โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง) 300,000 500,000
- โรคมะเร็งผิวหนัง 60,000 100,000
- ค่าชดเชยรายได้ต่อวัน ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคมะเร็งหลัก (เฉพาะการเป็นผู้ป่วยในที่เกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัย และคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน180 วัน) 1,500 2,500
- การจ่ายค่าทดแทนเพิ่มเติ่ม (เป็นเงินก้อน) สำหรับการตรวจวินิจฉัยซ้ำ (กระทำภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหลักครั้งแรก) 5,000 10,000
- การจ่ายค่าทดแทนเพิ่มเติม (เป็นเงินก้อน) สำหรับการทำเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา (เกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหลัก) 10,000 20,000

 

เบี้ยประกันภัยรายปี
อายุ (ปี) แผน 1 แผน 2
1 - 39 2,045 3,435
40 - 44 3,175 5,335
45 - 49 5,120 8,610
50 - 54 5,835 9,810
55 - 64 (ต่ออายุ) เท่ากับเบี้ยของอายุแรกเข้า

ข้อยกเว้น
1. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV
2. เป็นมะเร็งภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก 
3.โรคมะเร็ง หรือ ความผิดปกติที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิดก่อนวันที่กรมธรรม์ ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ

หมายเหตุ
- ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
- สามารถสมัครทำประกันภัยได้สูงสุดทุนประกันภัยรวมกันแล้วทุกฉบับไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

สนใจข้อเสนอนี้