บุคลากร


ฝ่ายบริการลูกค้ารายพิเศษ-ออนไลน์

ธารพงษ์ วราปกรณ์กุล
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษ-ออนไลน์

0813527029

Email:  tp.ancbroker@gmail.com

อมรรัตน์ แนวขี้เหล็ก
หัวหน้าทีมบริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708818

Email:
baimonancbroker@gmail.com

ปทิตตา ปินใจกุล
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708828

Email: aey.ancbroker@gmail.com

รุจิกา ราษฎรเลิศ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708878

Email: namfon.ancbroker@gmail.com

คัทลียา กลิ่นเงิน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0944401100

Email: Catliya.ancbroker@gmail.com

รุ่งนภา พรหมอารักษ์
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708848

Email: rung.ancbroker@gmail.com

สมฤทัย โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708288

Email: chom.ancbroker@gmail.com

รุ่งกมล จินดา
หัวหน้าทีมบริการลูกค้าออนไลน์

0882708988

Email: mol.anc2558@gmail.com

ธนพร หลาบเจริญ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์

0882708688

Email: golf.ancbroker@gmail.com

สราลี สนตะคุ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์

0882708488

Email: ancbroker.gig@gmail.com

พรวลัย สีน้ำเงิน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์

0885600700

Email: rainny.ancbroker@gmail.com

สุดาพร กันทา
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์

0882708188

Email: sudaporn.ancbroker@gmail.com

อารยา แสงเฟื่อง
หัวหน้าที่ประกันสุขภาพ-รถยนต์

0882708488

Email: ancbroker.fai@gmail.com

ณัฐชาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ-รถยนต์

0882708868

Email: ancbroker.cream@gmail.com

เจตน์นิพัทธ์ ทัพพันธ์ชัย
เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ-รถยนต์

0882708399

Email: ancbroker.m@gmail.com

ภัทรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ-รถยนต์

0882702299

Email: ancbroker.nan@gmail.com

ฝ่ายบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

บุศรินทร์ ยอดสิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709199

Email: khom.anc@gmail.com

นพพล ฟักศิริ
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709299

Email: bird.ancbroker@gmail.com

นุชรี ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709499

Email: gigz.ancbroker@gmail.com

ประภาทิพย์ วโรดม
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709799

Email: fai02.ancbroker@gmail.com

อริญา มั่นหยวก
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709699

Email: pingancbroker@gmail.com

พีรวิชญ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0617845757

Email: Plug.ancbroker@gmail.com

เอกพงษ์ วิเชียรโรจน์กิจ
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709599

Email: ao.ancbroker@gmail.com

ฝ่ายบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

นัฐชานันท์ 
หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709919

Email: num.ancbroker@gmail.com

อารีรัตน์ ชูโชติรส
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709939

Email: taiancbroker@gmail.com

นราศักดิ์ เดชรักษา
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709929

Email: saky.bboy@gmail.com

ลภัสรดา นนทะโคตร
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709979

Email: jeab.ancbroker@gmail.com

จิราภรณ์ ปั้นบรรจง
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709949

Email: gif.ancbroker@gmail.com

ทัชชกร เดชพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709969

Email: katty.ancbroker@gmail.com