บุคลากร


ฝ่ายบริการลูกค้ารายพิเศษ-ออนไลน์

ธารพงษ์ วราปกรณ์กุล
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษ-ออนไลน์

0813527029

Email:  [email protected]

อมรรัตน์ แนวขี้เหล็ก
หัวหน้าทีมบริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708818

Email:
[email protected]

ปทิตตา ปินใจกุล
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708828

Email: [email protected]

รุจิกา ราษฎรเลิศ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708878

Email: [email protected]

คัทลียา กลิ่นเงิน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0944401100

Email: [email protected]

รุ่งนภา พรหมอารักษ์
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708848

Email: [email protected]

สมฤทัย โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารายพิเศษ

0882708288

Email: [email protected]

รุ่งกมล จินดา
หัวหน้าทีมบริการลูกค้าออนไลน์

0882708988

Email: [email protected]

ธนพร หลาบเจริญ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์

0882708688

Email: [email protected]

สราลี สนตะคุ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์

0882708488

Email: [email protected]

พรวลัย สีน้ำเงิน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์

0885600700

Email: [email protected]

สุดาพร กันทา
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์

0882708188

Email: [email protected]

อารยา แสงเฟื่อง
หัวหน้าที่ประกันสุขภาพ-รถยนต์

0882708488

Email: [email protected]

ณัฐชาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ-รถยนต์

0882708868

Email: [email protected]

เจตน์นิพัทธ์ ทัพพันธ์ชัย
เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ-รถยนต์

0882708399

Email: [email protected]

ภัทรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ-รถยนต์

0882702299

Email: [email protected]

ฝ่ายบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

บุศรินทร์ ยอดสิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709199

Email: [email protected]

นพพล ฟักศิริ
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709299

Email: [email protected]

นุชรี ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709499

Email: [email protected]

ประภาทิพย์ วโรดม
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709799

Email: [email protected]

อริญา มั่นหยวก
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709699

Email: [email protected]

พีรวิชญ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0617845757

Email: [email protected]

เอกพงษ์ วิเชียรโรจน์กิจ
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม A

0882709599

Email: [email protected]

ฝ่ายบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

นัฐชานันท์ 
หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709919

Email: [email protected]

อารีรัตน์ ชูโชติรส
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709939

Email: [email protected]

นราศักดิ์ เดชรักษา
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709929

Email: [email protected]

ลภัสรดา นนทะโคตร
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709979

Email: [email protected]

จิราภรณ์ ปั้นบรรจง
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709949

Email: [email protected]

ทัชชกร เดชพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริการกลุ่มงานตัวแทน ทีม B

0882709969

Email: [email protected]