ANC: ME PAY


 

กรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
 

เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อม

 

คุ้มครองภัยโจรกรรมทรัพย์สิน

 

บริการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์

 

ความคุ้มครอง

รถยนต์กลุ่ม
3,4,5

รถยนต์กลุ่ม
2
1.เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบก กรณีเป็นฝ่ายถูก (1ครั้ง) 4,000 5,000
2.การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ (1ครั้ง) 10,000 20,000
3.บริการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ กรณีเป็นฝ่ายถูก และคู่กรณีมีประกันภัย (1ครั้ง) 500 1,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย                                                                                                                                                                                                                          
- รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง เริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
- สงวนสิทธิ์รับประกันภัยรถยนต์ 1 คัน ต่อ 1 กรมธรรม์
- ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถไม่รวมถึง

  -พระเครื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
  -ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน แบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารสำคัญต่างๆ  
  -เงินตรา ธนบัตร เช็คไปรษณียากร อากรแสตมป์ เหรียญตรา
  -เงินแท่งหรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 


►ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ (Motor Plus)

A : บุคคล/นิติบุคคลที่มีกรมธรรม์ประเภท 1 (เฉพาะรถเก๋ง หรือรถกระบะ) กับบริษัทไหนก็ได้ โดยขณะที่แจ้งประกัน Motor Plus ยังมีความความคุ้มครองประเภท 1 อยู่ โดย 1 คันสามารถซื้อกรมธรรม์ Motor Plus ได้ 1 ฉบับเท่านั้น 
A : ต้องเข้าซ่อมแซมในอู่หรือศูนย์ซ่อมเกินกว่า 12 ชั่วโมงรวมถึง 
- การเข้าซ่อมมากกว่าหนึ่งครั้งจากอุบัติเหตุเดียวกัน
- การเข้าซ่อมแต่ละครั้งอันเกิดจากการซ่อมแซมมากกว่าหนึ่งอุบัติเหตุ 
การพิจารณาว่ารถจะต้องใช้เวลาซ่อมนานเท่าไหร่ ให้ถือตามการประเมินของอู่ซ่อมรถโดยดูจากเวลาที่ต้องใช้จริงในการซ่อมรถให้กลับสู่สภาพใช้งานได้ตามปกติ ไม่รวมเวลาที่รถต้องจอดรอคิวการซ่อม 
: ความคุ้มครองข้อที่ 1 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม จากอุบัติเหตุการชนกับยานพาหนะทางบกต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น 
A : ในกรณีดังกล่าวสามารถเคลมได้ ซึ่งต้องทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายต่อที่ไขกุญแจรถอย่างชัดเจนจึงจะได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทจะชดใช้ให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
A : "ทรัพย์สินส่วนบุคคล" ในกรณีนี้หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย เช่น กระเป๋า และทรัพย์สินภายในกระเป๋าอุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น และทรัพย์สินส่วนบุคคลไม่ได้หมายรวมถึง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
A : ในกรณีดังกล่าวต้องเกิดจากรถคันที่ซื้อกรมธรรม์ Motor Plus ซึ่งระบุในหน้าตารางกรมธรรม์เกิดอุบัติเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก โดยต้องเป็นฝ่ายถูก และต้องสามารถแจ้งทะเบียนรถของคู่กรณีให้บริษัททราบด้วย ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยปลอบขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
A : สำหรับการเคลมภายใต้กรมธรรม์ Motor Plus สามารถดำเนินการและเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2.สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่รับรองสำเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุของความเสียหายอย่างชัดเจน
3.สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ Motor Plus 
4.สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์รถยนต์คันที่เอาประกันภัย
5.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ารถยนต์คันที่ทำประกันภัยได้เข้าซ่อมแซมที่อู่หรือศูนย์ซ่อม เช่น ใบรับรถที่ระบุวันที่เข้าซ่อมและออกจากอู่หรือศูนย์ซ่อม ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อม สำเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
6.สำเนาใบเสร็จค่าที่พักหรือสำเนาใบเสร็จค่าโดยสารยานพาหนะ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
(กกรณีเรียกร้องความคุ้มครองข้อที่ 3 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับที่พัก และ/หรือค่าเดินทาง)
7.เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น 
         ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายผู้เอาประกันภัยควรแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที และแจ้งความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า พร้อมส่งหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสียหาย 

►ผู้ติดต่อประสานงาน กรณีมีการแจ้งเคลม 

- คุณบุญชาย boonchai@aioibkkins.co.th เบอร์ต่อภายใน 8301 

- คุณธีรยุทธ teerayuth@aioibkkins.co.th เบอร์ต่อภายใน 8303