เอกสารการเคลมประกันโควิดไทยประกันภัย


 

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม  
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล และ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 
 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม  
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล และ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 
 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 
 4. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราโรงพยาบาล)  
 5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราในทะเบียนบ้านกรณีเสียชีวิต) ของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 8. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 9. การเคลมเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน

ฝ่ายสินไหมNon motor
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

@Pchang

เฉพาะลูกค้าประกันแบบกลุ่มบริษัท/องค์กร
[email protected]

02 613 0100
ต่อ 545 / 682 / 684

02 613 0123 กด 4

 1.  หลังจากส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันจะดำเนินการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 15-30 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ)

 2. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลส่วนเคลมสินไหมได้ที่ 02-613-0100 ต่อ 545, 682, 684 หรือตรวจสอบสถานะการแจ้งเคลมได้ทาง Line Official: @pchang