เอกสารการเคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย


 

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม 

 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง 

 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 

 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

*กรณีเข้าการรักษาในระบบ Home Isolation & Community Isolation หากไม่มีใบรับรองแพทย์ สามารถใช้เพียงเอกสารแสดงผลการติดเชื้อแบบ RT-PCR จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้

ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือ  ดูรายชื่อโรงพยาบาล

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม 
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง 
 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 
 4. สำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล 
 5. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน (รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล) 
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. การเคลมเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม 
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล ฉบับจริง 
 3. ผลการตรวจติดเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการ(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ฉบับจริง 
 4. สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราโรงพยาบาล) 
 5. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราในทะเบียนบ้านกรณีเสียชีวิต) ของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 8. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
 9. การเคลมเงื่อนไขนี้จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปตามที่อยู่ของบริษัทประกัน

 

ส่วนสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
ฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

02-285-8423,

ต่อ 8432, 8433, 8458, 7442,7443, 7440, 7449, 7446, 8434, 8457
 

 
 1. หลังจากส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันจะดำเนินการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 15-30 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ)

 2. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลส่วนเคลมสินไหมได้ที่ 02-285-8423, 8433, 8458, 7442,7443, 7440, 7449, 7446, 8434, 8457