ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม2019 วัยแรกเกิด (6เดือน-5ปี) IPD+OPD


         แนะนำแผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก 6 เดือน - 5ปี ลูกรักสุดคุ้มวัยแรกเกิด (นวกิจประกันภัย) เริ่มเพียง 41,360 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,00 บาท นอนโรงพยาบาล (IPD) หรือรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!

  
ความคุ้มครอง Gold Plattinum
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000 500,000
ความคุ้มครอง (สำหรับผู้ป่วยใน)
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน) 2,500 4,500
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (สูงสุดต่อวัน) 5,000 9,000
ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทั่วไป และรักษาต่อเนื่องหลังจากออก รพ. (30วัน) จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัด/หัตถการ (สูงสุดต่อครั้ง)
การดูแลโดยแพทย์ กรณีผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (สูงสุดต่อปี) 20,000 20,000
ความคุ้มครอง (สำหรับผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก (สูงสุด 30ครั้งต่อปี) 700 800
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 20,000 20,000

เบี้ยประกัน

เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี

ผู้ปกครองอายุ 36 - 40 ปี

41,360 54,430

*หมายเหตุ (เด็กเล็กต่ำกว่า 15 ปี ต้องสมัครร่วมกับผู้ปกครอง )

เงื่อนไขความคุ้มครอง ตามสัญญาแผนสุขภาพ
สำหรับ : ลูกค้ากรมธรรม์รายบุคคลและครอบครัว 
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง
1.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
2.ผู้เอาประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 65 ปี (เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 14 ปี ต้องสมัครประกันพร้อมบิดา หรือมารดา โดยจำนวนเงินผลประโยชน์ไม่เกิน บิดา หรือมารดา)
3.กรณีอายุแรกเข้าไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยถึงอายุ 75 ปี 
4การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุการเจ็บป่วย เพื่อรับการรักษาพยาบาลเช่น MRI,EKG,CT Scans เป็นต้น จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปกรณีผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกแล้วแต่กรณี
5.ผู้เอาประกันสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกแผนจากบริษัท ได้มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์แต่ผลประโยชน์สูงสุด จะไม่เกินวงเงิน 2.0 ล้านบาท
ประกันสุขภาพ/Health Insurance
รายละเอียดข้อยกเว้นต่างๆ ที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง จะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองมีดังนี้
1.ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่เริ่มความคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Cystys or bening tumors),ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids),ไส้เลื่อนทุกชนิด (hernias), ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (pterygium pinguecula and cataract), การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ (tonsillectomy or adenoidectomy), นิ่วทุกชนิด (stones), เส้นเลือดขอดที่ขา (varicose veins) และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis)
2.สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนการเอาประกันภัย เว้นแต่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์
-ภายหลังจากกรมธรรม์นี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
-ในระยะ 5 ปีก่อนการเอาประกันภัย

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ