ประกันมะเร็งควรซื้อเมื่อไหร่?


            โรคมะเร็ง (CANCER) เป็นโรคที่รักษาไม่หาย และมีความยุ่งยากซับซ้อนใน การรักษาพยาบาล รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคมะเร็งส่วนใหญ่ทุกข์ทรมานจากการเป็นโรค จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เนื่องจาก โรคมะเร็งสามารถเป็นได้ทุกส่วน และทุกอวัยวะ ในร่างกาย สามารถแพร่กระจายและลุกลามไปยังเนื้อเยื่อ ต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะอื่นๆ ได้ ทำให้อวัยวะที่ถูกมะเร็งลุกลามสูญเสียหน้าที่ในการทำงานตามปกติ จนกระทั้งไม่สามารถทำ งานได้และส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิตในที่สุด

             โรคมะเร็ง เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่เซลล์ในร่างกายมีการ เจริญเติบโตและแบ่งตัวผิดปกติ ซึ่งความผิดปกตินั้นเกิดในระดับสารพันธุกรรม (DNA) โดยเริ่มจากความผิดปกติในเซลล์เล็กๆ ขยายไปยังเนื้อเยื่อและลุกลามไปใน อวัยวะ จนกระทั่งสามารถแพร่กระจายทั่วร่างกายได้ มะเร็งจึงเป็นโรคร้ายที่ไม่พึง ปรารถนาของทุกคน และเป็นโรคร้ายที่คนเรากลัวมากที่สุดก็ว่าได้  

 มะเร็ง โรคร้ายอันดับที่ 1 ที่คร่าชีวิตคนไทย และคนทั่วโลก 

              จากสถิติการเสียชีวิตของคนทั่วโลก พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 1 เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกพบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่า จำนวนจะเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปี โดยเมื่อย้อนกลับไปในปี พ.. 2555จำนวนของ ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกมีจำนวนถึง 8.2 ล้านคน นอกจากนั้นยังมีการคาดการณ์ว่าประมาณปี พ.. 2573จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนล้านคนอีกด้วย 

              ในประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ตามลำดับซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย โดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และ มะเร็งปากมดลูก จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าโรคมะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และเป็นโรคร้ายที่ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเสียชีวิตเกือบทุกราย แต่อย่างไรก็ตาม การป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้น ไม่ได้เสียชีวิตทันที และเราสามารถลดความเสี่ยงและลด โอกาสการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งได้ ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยที่ทำให้เรามีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งร่วมกับควรใส่ใจหมั่นตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อคัดกรองค้นหาโรคและรีบทา การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพราะหากตรวจ พบและรีบทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โอกาสรอดชีวิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

ประกันมะเร็งควรซื้อเมื่อไหร่ ?

               ประกันมะเร็ง หรือ ประกันโรคมะเร็ง เป็นบริการสุขภาพประเภทประกันภัย (Non life lnsurance) โดยจ่ายเบี้ยประกันแบบปีต่อปี ถ้าไม่ต่ออายุกรรมธรรม์หรือ ความคุ้มครองก็จะสิ้นสุด แต่ปัจจุบันการประกันโรคมะเร็งจะมีบริการประกันชีวิตที่ สามารถซื้อสะสมทรัพย์และซื้อสัญญาประกันโรคมะเร็งเพิ่มเติมได้ เพื่อคุ้มครองโรคร้ายต่างๆได้ เช่น โรคมะเร็งไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งการซื้อประกันโรคมะเร็ง ส่วนใหญ่จะสามารถซื้อบริการได้ ตามที่บริษัทประกันกำหนด เช่น อายุตั้งแต่ 15-60 ปี เป็นต้น ซึ่งการทำประกันต้องพิจารณาจาก

  •  อายุและลักษณะความเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่อาจให้เกิดการเจ็บป่วยในอนาคต
  •  พันธุกรรม หรือ กรรมพันธุ์ เช่น มีประวัติคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือ เสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง หรือ โรคมะเร็ง
  •  พฤติกรรมสุขภาพ และประวัติการเจ็บป่วยโรคติดเชื้อร้ายแรงหรือโรคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งและต้องไม่มีประวัติการตรวจหรือรักษาพยาบาลด้วยโรคมะเร็งมาก่อน และไม่มีอาการหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นก่อนจะทำสัญญา
  •  ไม่มีประวัติการปนเปื้อนสารเคมี สารชีวภาพ นิวเคลียร์ หรือการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นต้น

                จากข้อมูลและเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่กำหนดนั้น จะเห็นได้ว่าการ เลือกซื้อประกันโรคมะเร็งมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ก่อนตัดสินใจซื้อและเลือกบริษัทประกันร่วมกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันเพื่อประโยชน์ในความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้ ควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองให้รอบคอบ เช่น มีการจำกัดวงเงินในการรักษาพยาบาล หรือไม่มีการจำกัดระยะเวลาในการรักษา หรือ มีเงื่อนไขการชดเชยเป็นที่น่าพึงพอใจ และเหมาะสมหรือไม่ป้องกันปัญหาการซื้อประกันโรคมะเร็งแต่ถูกตรวจสอบภายหลังว่าผิดเงื่อนไขในการทำสัญญา ส่งผลให้เกิดปัญหาการบอกเลิกสัญญาและ สูญเสียเวลาและเสียความรู้สึกในการใช้บริการ

               ดังนั้น คำถามที่ว่า “ประกันมะเร็งควรซื้อเมื่อไหร่” นั้น คำตอบต้องอยู่ที่ผู้เอาประกันภัย โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน ประโยชน์ใน ความคุ้มครอง และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนความพึงพอใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของบริษัทผู้รับประกันเป็นหลัก ทั้งนี้ หากสามารถซื้อประกันได้เร็วที่สุด โดยที่ยังสุขภาพแข็งแรง ตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ การซื้อประกันสุขภาพ รวมถึงการซื้อประกันโรคมะเร็ง นับว่ามีประโยชน์ระยะยาวสำหรับการรับประกันว่าหากตรวจพบความผิดปกติแล้วจะได้รับ ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประกันโรคมะเร็งแบบสัญญาสะสมทรัพย์ หากไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายหรือโรคมะเร็ง จนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็ยังจะได้รับเงินสะสมในอนาคตเพื่อดูแลสุขภาพและดูแลครอบครัวต่อไป

 

ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ