ประกันภัยสุขภาพเด็ก "ลูกรัก สุดคุ้ม" 0 ถึง 1 ปี


ความคุ้มครอง HS
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (ไม่เกิน 90 วัน) 4,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU 
(ไม่เกิน 21 วัน)
6,500
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 40,000
ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 85,000
ค่าห้องผ่าตัด 8,000
ค่าวางยาสลบ 8,000
ค่าวินิจฉัยโรค 4,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
จากอุบัติเหตุ
6,500
ค่าปรึกษาแพทย์ ในโรงพยาบาล (ไม่เกิน 90 วัน) 1,100
ประกันชีวิต (Life) 500,000
เงินชดเชยเป็นรายวัน (HB)*  1,000
รวมผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 639,900

 

เบี้ยประกัน หญิง ชาย
0 ปี 25,310 29,095
1 ปี 25,335 29,130

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยขึ้นกับ อายุ เพศ และจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
3. รับประกันภัยโดย บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 

สนใจข้อเสนอนี้