บัตรนายหน้าประกันวินาศภัยขาดต่ออายุ จะต้องสอบใหม่!!


 

ประกาศ นายหน้าทุกท่านฟังทางนี้

นายหน้าท่านใดที่บัตรนายหน้าประกันวินาศภัยขาดต่ออายุจะต้องสอบใหม่

เนื่องด้วย คปภ. ได้มีการออกประกาศมาว่า ผู้ใดบัตรนายหน้าฯขาดต่ออายุโดยมีผลการสอบผ่านเกินระยะเวลา 2ปีมาแล้ว

จะต้องทำการสอบเพื่อขอรับบัตรใหม่ เท่านั้น

การสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. การรับสมัครสอบ ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

2. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบ

 • จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
 • หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
 • พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

***เกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 2.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 2.2-2.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

3. การตรวจผลสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ.(www.oic.or.th) โดยเข้าไปที่เมนู "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ้กเลือก "ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย" เลือกประเภทที่สมัครสอบภายใต้หัวข้อ "ตรวจสอบผลสอบ"

4. ในกรณีที่สอบผ่าน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ

5. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย

 • คำขอรับใบอนุญาต
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • สำเนารับรองการศึกษาวิชาการประกันไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)
 • หนังสือลาออกจากการเป็นตัวแทนประกันจากบริษัท (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

6. เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300 บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี

7. การต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง โดยติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย

 • คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (กรณีเปลี่ยนที่อยู่)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

8. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

 • ใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
 • กรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่เกิน 2 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้ต้องอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆ ไป มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท

 • กรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ แต่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย