🚗การทำประภัยรถยนต์แบบใหม่✨ จ่ายเบี้ยประกันภัย เฉลี่ยแบบรายวัน👍


      คปภ. ได้ดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดทั้งทางตรงและทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนและลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีการใช้รถน้อยลง ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี แม้ประชาชนจะมีการใช้รถน้อยลง หรือมีการหยุดใช้รถ ความเสี่ยงภัยก็ยังคงมีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้ออกมาตรการด้านการประกันภัย โดยที่ประชาชนหรือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบยังได้รับความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยที่มีอยู่ 

 

ประกันรถยนต์ระยะสั้น ——————————————————————————————————

มาตรการผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น รวมทั้งกำหนดทางเลือกให้บริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่จะสามารถทำกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับการใช้รถ โดยผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย และเลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถ รวมถึงเลือกความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ

 

ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัย
-จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้นหรือยาว
-ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสามกับความเสี่ยงภัย
-เลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถของตน
-เลือกความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ

 

 

ข้อดี

  • แบ่งเบาภาระผู้เอาประกันภัยในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
  • มีการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย แบบรายวัน รายเดือน หรือ รายไตรมาส โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
  • เพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยโดยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับการใช้รถ
  • กำหนดทางเลือกให้บริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้
  • สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยระยะยาว ใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเดียวกัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และปีที่2 ปีที่3 ใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 95 % และ 85 % ของปีที่1ตามลำดับ
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19
ประกันภัย Covid-19 เอเชีย ประกันภัย Covid-19 วิริยะ
เสียงตอบรับ