ขั้นตอนการสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย


 

 


 

การสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงานคปภ. ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. การรับสมัครสอบ ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ.(www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

2. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย

  • 2.1 จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
  • 2.2 หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
  • 2.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
  • 2.4 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ
  • ***เกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 2.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 2.2-2.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

3. การตรวจผลสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ.(www.oic.or.th)  โดยเข้าไปที่เมนู "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ้กเลือก "ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย" เลือกประเภทที่สมัครสอบภายใต้หัวข้อ "ตรวจสอบผลสอบ"


4. ในกรณีที่สอบผ่าน นายหน้าประกันชีวิตสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานคปภ. ทั่วประเทศ


5. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย

    5.1 คำขอรับใบอนุญาต

    5.2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

    5.3 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

    5.4 สำเนารับรองการศึกษาวิชาการประกันชีวิตไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

    5.5 ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

    5.6 หนังสือลาออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัท (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

    5.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)


6. เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี


7. การต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง โดยติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย

    7.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

    7.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (กรณีเปลี่ยนที่อยู่)

    7.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

    7.4 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)
 

 

c1

ดาวน์โหลดคู่มือการเตรียมสอบบัตรนายหน้า                    
 หลักการประกันวินาศภัย
 คู่มือการสอบบัตรนายหน้า
คู่มือเตรียมสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้า

c2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสอบบัตรนายหน้า                         
 ความรู้ทั่วไป
 จรรยาบรรณ ชุดที่1
 จรรยาบรรณ ชุดที่2
จรรยาบรรณ ชุดที่3
 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ชุดที่1 
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ชุดที่2
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยรถยนต์ ชุดที่1
ประกันภัยรถยนต์ ชุดที่2
ประกันอัคคีภัย ชุดที่1
ประกันอัคคีภัย ชุดที่2
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่1
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่2
 วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
ลักกฎหมาย