หนัาหลัก ANC » ข่าวสาร » สัญญาประกันภัย เป็นสัญญาต่างตอบแทน

สัญญาประกันภัย เป็นสัญญาต่างตอบแทน

สัญญาประกันภัย เป็นสัญญาต่างตอบแทน

สัญญาต่างตอบแทน หมายความถึงสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตอบแทนให้แก่กันและกัน เช่น สัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อมีภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ คือ ราคาค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ขาย ส่วนผู้ขายมีภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ คือการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นวัตถุแห่งสัญญาซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

สัญญาไม่ต่างตอบแทนหรือสัญญาธรรมดา เช่น สัญญาให้ ผู้ให้มีภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ คือการส่งมอบวัตถุแห่งการให้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับ โดยผู้รับจะรับหรือไม่รับการให้จากผู้ให้ก็ได้ และแม้ว่าจะรับ ผู้รับก็ไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตอบแทนให้แก่ผู้ให้แต่อย่างใด

สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่ง ผู้รับประกันภัยมีภาระหน้าที่หรือมีหนี้ที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีวินาศภัยหรือมีเหตุการณ์อย่างใดๆ เกิดขึ้นในอนาคตดั่งที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา และผู้เอาประกันภัยมีภาะหน้าที่หรือมีหนี้ คือการส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861)

ผลทางกฎหมายของสัญญาต่างตอบแทนได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 ความว่า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่หนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งจะยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ศาตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กล่าวว่า เหตุผลของกฎหมายที่บัญญัติไว้เช่นนั้นก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เนื่องจากหนี้ของทั้งสองฝ่ายเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เมื่อฝ่ายใดจะใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ตนเป็นเจ้าหนี้ ถ้าไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยแล้ว ย่อมจะเป็นการเอาเปรียบแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยสัญญาต่างตอบแทน (โปรดดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 พ.ศ. 2478 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2505 โรงพิมพ์อักษรสาสน์ น. 495)

ศาตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ กล่าวว่า สัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ตอบแทนกัน ทางฝ่ายผู้เอาประกันภัยต้องส่งเบี้ยประกันภัย ทางฝ่ายผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงภัยโดยอาจต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินตามเงื่อนไขที่กำหหนดไว้ ผลของสัญญาต่างตอบแทนเป็นอย่างไร ให้ดู มาตรา 369, 372 กล่าวโดยย่อก็คือ หนี้ของฝ่ายหนึ่งเป็นเงื่อนไขแห่งการชำระหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าหนี้ของฝ่ายหนึ่งตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์ที่โทษฝ่ายนั้นไม่ได้ หนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นพับไปด้วย ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย แม้ผู้รับประกันภัยจะได้ชำระค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ก็เรียกคืนได้ (คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1114/2512) (โปรดดู กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย ฉบับพิมพ์คร้งที่ 12 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 น. 15)

ในทางปฏิบัติถ้าค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชำระมีมากกว่าจำนวนเงินเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยอาจใช้วิธีหักกลบลบหนี้ก็ได้ เช่น รถยนต์ที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุมีค่าซ่อมรถยนต์จำนวน 20,000 บาท แต่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 10,000 บาท ซึ่งยัง ไม่ได้ชำระให้แก่ผู้รับประกันภัย กรณีเช่นนี้ผู้รับประกันภัยจะใช้วิธีหักกลบลบ หนี้ในจำนวนเงินที่เท่ากัน คือ 10,000 บาท คงเหลือหนี้ค่าสินไหมทดแทน ที่ผู้รับประกันภัยต้องชำระ 10,000 บาท เป็นต้น

แต่ถ้าหนี้ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องใช้ให้มีน้อยกว่าจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิ์ที่จะยังไม่ชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนให้ก็ได้ จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย โดยอาศัยสิทธิตามมาตรา 369 แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้น

ที่มา : นสพ.สยามธุรกิจ

 [ ฉบับที่ 1137 ประจำวันที่ 25-9-2010  ถึง 28-9-2010 ]

Tag : ประกันภัย , สัญญาประกันภัย , สัญญาต่างตอบแทน , สัญญาซื้อขาย
วันที่ลงประกาศ : 08.03.2011 เวลา : 13:30:45
แคมเปญประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์3+
ประกันภัยรถยนต์2+
ประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พรบ.)
เช็คเบี้ย Online กับ ANC เช็คเบี้ย Online กับ ANC
 *
 *
 *
 *
* หมดประกัน
 *
 / เช็คเบี้ยแบบละเอียด
รายชื่ออู่ประกันภัยรถยนต์
?.. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
แสดงทั้งหมด...
การสอบบัตรนายหน้า
 Share on Facebook
จัดอันดับบริษัทประกันภัย
1 วิริยะประกันภัย
2 สินมั่นคงประกันภัย
3 แอลเอ็มจีประกันภัย
4 ประกันคุ้มภัย
5 กรุงเทพประกันภัย
7 มิตรแท้ประกันภัย
9 เมืองไทยประกันภัย
10 ศรีเมืองประกันภัย
11 ประกันภัยไทยวิวัฒน์
12 อาคเนย์ประกันภัย
15 เอเชียประกันภัย
22 เอ็มเอสไอจีประกันภัย
23 อลิอันซ์ ซีพีประกันภัย
24 เทเวศประกันภัย
25 แอกซ่าประกันภัย
26 กมลประกันภัย
28 เจ้าพระยาประกันภัย
32 เคเอสเคประกันภัย

 

ข้อมูลข่าวสาร   ข่าวสาร ประกันวินาศภัย , นานาสาระ ประกันวินาศภัย , กิจกรรม ANC

Support Internet Explorer 7.0 or higher, Mozilla Firefox, Google Chrome

ประกันภัยรถยนต์ / โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ / ประกันภัยรถยนต์ เบี้ยถูก / ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

© ANC BROKERAGE All Rights Reserved. 2010